Войти:
Оценок - 3, средний балл: 3.7 ( )

Инструкция по эксплуатации Technics, модель SL-PD7A

Производитель: Technics
Размер: 2.97 mb
Название файла:
Язык инструкции:ples
Перейти к скачиваниюФрагмент инструкции


При этом возможна перегрузка аппарата и возникновение пожара. Не используйте источники питания постоянного тока. Обязательно проверьте источник питания перед установкой аппарата на судах или в другом месте, где используется постоянный ток. Предохранение сетевого шнура Убедитесь в том, что сетевой шнур питания переменного тока подсоединен правильно и не поврежден. Плохое подсоединение и повреждение шнура могут привести к пожару или поражению электрическим током. Не тяните за шнур, не изгибайте его и не кладите на него тяжелые предметы. При отключении шнура плотно возьмитесь за вилку. Если Вы будете тянуть за сетевой шнур питания переменного тока, это может привести к поражению электрическим током. Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током. Посторонние предметы Не допускайте попадания в аппарат металлических предметов. Это может привести к поражению электрическим током или неисправности. Не допускайте попадания в аппарат жидкостей. Это может привести к поражению электрическим током или неисправности. Если это произойдет, немедленно отсоедините аппарат от источника питания и обратитесь к Вашему дилеру. Не распыляйте на аппарат и внутрь него инсектициды. Они содержат горючие газы, которые могут воспламениться при распылении на аппарат. Ремонт Не пытайтесь отремонтировать этот аппарат самостоятельно. Если прерывается звук, не высвечиваются индикаторы, показался дым, или возникла любая другая проблема, которая не показана в этой инструкции, отсоедините сетевой шнур питания переменного тока и обратитесь к Вашему дилеру или в уполномоченный сервисный центр. Если ремонт аппарата, его разборка или реконструкция выполняется неквалифицированным персоналом, возможно поражение электрическим током или повреждение аппарата. extraños Срок службы аппарата можно увеличить, отсоединив его от источника питания, если он не будет использоваться в течение продолжительного периода времени. Zalecenia dotyczqce bezpieczeñstwa Ustawianie urzgdzenia Ustaw urzqdzenie na równej powierzchni z data od bezposredniego oswietlenia stonecznego, wysokiej temperatury, duzej wilgotnosci i nadmiernych wibracji. Takie warunki mogq doprowadzic do uszkodzenia obudowy i/lub innych czçsci i przez to skrócic czas prawidiowego dzia+ania urz^dzenia. Aby uniknqc znieksztatcen dzwiçku i innych niekorzystnych efek-tów akustycznych, ustawiaj urz^dzenie w odlegtosci przynajmniej 15 cm od scian itp. Nie umieszczaj ciçzkich przedmiotów na ur^dzeniu. Napiçcie zasilajgce Nie uzywaj jako zródta zasilania wysokiego napiçcia. Moze to przeci^zyc urz^dzenie i spowodowac pozar. Nie uzywaj jako zródfa zasilania pr^du statego. Starannie upewnij siç, jakie parametry ma napiçcie sieci, zwtaszcza na statku lub w innym miejscu, gdzie bywa stosowana siec pr^du stalego. Obchodzenie siç z przewodem sieciowym Przewód sieciowy musi bye doktadnie podtqezony i nie moze bye uszkodzony. Z\e kontaktowanie i uszkodzenie przewodu sieciowego moze bye przyczyn^ pozaru lub porazenia elektrycznego. Nie rozci^gaj, zginaj i nie umieszczaj ciçzkich przedmiotów na urz^dzeniu. Przy wytqczaniu urz^dzenia z sieci nie ci^gnij za przewód, poniewaz moze to doprowadzic do porazenia elektrycznego. Nigdy nie dotykaj wtyczki wilgotnymi rçkami, poniewaz moze to doprowadzic do niebezpiecznego porazenia elektrycznego. (Parte de atrás del aparato) (Задняя стенка изделия) (Tylna sciana urz^dzenia) (Inside of product) (Indersiden at apparatet) (Tuotteen sisällä) (Apparatens insida) (Produktets innside) (Im Inneren des Gerätes) DANGER INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM. ADVARSEL USYNLIG LASERSTRÂLING VED ÄBNING, NÂR SIKKERHEDSAFBRYDERE ER UDEAF FUNKTION. UNDGÂ UDSÆTTELSE FOR STRÄLING. VARO! AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET ALTTUNA NAKYMÄTÖNTA LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN. VARN ING OSYNUG LASERSTRÂLNING NÄR DENNA DELÄR ÖPPNAD OCH SPARREN ÄR URKOPPLAD. BETRAKTA EJ STRÂLEN ADVARSEL USYNLIG LASERSTRÂLING NÂR DEKSEL APNES OG SIKKERHEDSLÂS BRYTES UNNGÂ EKSPONERING FOR STRÂLEN VORSICHT UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN. Ciata obee Nie dopuszczaj do tego, aby metalowe przedmioty przypadkowo wpadaty do urzqdzenia. Moze to spowodowac powazne porazenie elektryczne lub uszkodzenie urz^dzenia. W zadnym wypadku nie dopuszczaj do wylewania ptynów na urz^dzenie lub do jego wnçtrza. Moze to spowodowac powazne porazenie elektryczne lub uszkodzenie urz^dzenia. Jesli do tego dojdzie, natychmiast wyt^cz urz^dzenie z sieci i skontaktuj siç z punktem sprzedazy. Unikaj rozpylania srodków owadobójczch w aerozolu w poblizu urz^dzenia, poniewaz zawieraj^ one tatwopalne gazy, które mogtyby siç zapalic. Serwis Nigdy nie próbuj naprawiac urz^dzenia samodzielnie. Jesli dzwiçk jest przerywany, wskazniki nie swiecq, pojawia siç dym itp., skontaktuj siç natychm...

Эта инструкция также подходит к моделям:
CD-проигрыватели - SL-PD7 (2.97 mb)
CD-проигрыватели - SL-PD9 (2.97 mb)
Музыкальные центры - SL-PD9 (2.97 mb)
Музыкальные центры - PD7A (2.97 mb)

Напишите ваш отзыв об устройствеТекст отзыва
Ваше имя:
Введите две цифры:
capcha

Категории