Войти:
Оценок - 3, средний балл: 4 ( )

Инструкция по эксплуатации Technics, модель SL-PD6

Производитель: Technics
Размер: 2.17 mb
Название файла: Technics-SL-PD8-SL-PD6-Pdf-Rus.Pdf
Язык инструкции:ru
Фото и характеристики  Technics  SL-PD6
Перейти к скачиваниюФрагмент инструкции


Na fotografii je uveden model SL-PD8. Na fotografii pokazany jest model SL-PD8. Technics зтзг*- «г*. сзс*: * , -^'V; г г ?t-vv ?- ¥? ' - "Щ ■ ■ к', : . ,v_ ■ ■ • 1 -• ' . i- r >* .. „ « A * ^ ¿sC^s-V^r г* ч 4*t- --««e . С-ly - “■‘ЩЙ:-. г*, «х ф «*ч8$й|12Г V- -'-«^ssAiKKeT v- . w3V * -»Wilfiarfe-i- : ‘ , vj«Т;.дч-,,Г i - - "iKV" i - -*..***>* 4 ' — ^ * -S. SU ", i • Перед подключением, работой или регулировкой данного аппарата,; прочтите, л^кокалуйсга, Эту ИНСТРУКЦИЮ ПОЛНОСТЬЮ. _ ff J-. j Сохраните, пожалуйста,этуинструк1$во: , *.j „Л\2с £ v Z-4: Ä ? ~. . Drive nez zacnete ^jaketofi;i!zapqjovarii;$DRerace •neba nastavoväni tohoto • ^yrobki^l; prostudujte si prostmcefy tento nävocLiUschoye|texsiprasim tert-to nävod к obsluze. ^ ’■ .Л,., : % ^ % Se'v ' Przed uruchomieniem sprz^tu'proänry o äoßadne zapoznanie si§ z treäci^ niniejsze] inst^toq^ Pro-simy о zachowanie niniejszej instruta^o^sjugt. £ i Niniejsza instnjkcja zost^ i c^rarewanä . na ; podstawie •’ oryginalnej i^pübiifcaqi ¿' -1 firmy MATSUSHITA ELECTRIC INDUSrRlALCOj LTD. 'S, Правила безопасности Bezpecnostní predpisy Ostrzezenia ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! В ЭТОМ УСТРОЙСТВЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛАЗЕР. ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛИРОВОК И НАСТРОЕК, ОТЛИЧНЫХ ОТ НИЖЕОПИСАННЫХ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОПАСНОМУ ЛАЗЕРНОМУ ОБЛУЧЕНИЮ. НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ И НЕ ПРОИЗВОДИТЕ РЕМОНТ САМИ-ЛУЧШЕ ПОРУЧИТЬ ЭТО КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! НЕ СЛЕДУЕТ УСТАНАВЛИВАТЬ ИЛИ РАЗМЕЩАТЬ ДАННЫЙ АППАРАТ В КНИЖНОМ ШКАФУ, ВСТРОЕННОМ ШКАФУ ИЛИ ДРУГОМ ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ УСЛОВИЯ ХОРОШЕЙ ВЕНТИЛЯЦИИ. УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ШТОРЫ И ДРУГИЕ ПОДОБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НЕ ПРЕПЯТСТВУЮТ НОРМАЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЗ-ЗА ПЕРЕГРЕВА. Для России /А ИНФОРМАЦИЯ О. СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ BZ02 Для России “Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального Закона РФ “О защите прав потребителей” срок службы изделия равен 7 годам с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами.” POZOR! TENTO VYROBEK PRACUJE S LA-SEROVYM PAPRSKEM. PRI NESPRÁVNÉM POUZITÍ OVLÁ-DACÍCH PRVKÜ, STEJNÉ JAKO PRI PROVÁDÉNÍ JINYCH POSTUPÚ, NEZ JSOU POP-SÁNY V TOMTO NÁVODU, MÜZE DOJÍT К NEBEZPECNÉMU VYZA-ROVÁNÍ. f NIKDY NESNÍMEJTE VNÉJSÍ KRYT A PRÍSTROJ SAM! NEOPRAVUJTE. SERVIS PRENECHTE POUZE KVAL1-FIKOVANYM OSOBÁM V AUTORIZO-VANYCH OPRAVNÁCH. UWAGA! W TYM URZADZENIU ZNAJDUJE Sl^ LASER. WYKONYWANIE REGULACJI IN-NYCH, N1Z OPISANE, LUB POST^POWANIE W SPOSÓB NIE PRZEW1DZIANY W INSTRUKCJI OB-SLUGI GROZI NIEBEZPIECZNYM NASWIETLEN1EM PROMIENIAMI LA-SERA. PROSIMY NIE OTWIERAC OBU-DOWY I NIE DOKONYWAC NAPRAW SAMODZIELNIE. PROSIMY POWIE-RZYC NAPRAWY KWALIFIKOWANE-MU PERSONELOWI. POZOR! ABYSTE ZAJISTILI DOBRÉ VENTI-LACNÍ PODMÍNKY, NIKDY NEINSTA-LUJTE TENTO PRÍSTROJ V KNI-HOVNÉ, VESTAVÉNÉ SKRÍNI NEBO JINÉM UZAVRENÉM PROSTORU. ZAJISTÉTE, ABY ZÁVÉSY A VSECHNY OSTATNÍ MATERIÁLY NE-BRÁNILY V DOBRÉ VENTILACI, ABYSTE PREDESLI NEBEZPECÍ ÚRAZU ELEKTRICKYM PROUDEM NEBO NEBEZPECÍ POZÁRU, KTERÉ BY MOHLO VZNIKNOUT PREHRÁTÍM PRÍSTROJE. UWAGA! NINIEJSZEGO URZADZENIA NIE NALEZY INSTALOWAC LUB UMIE-SZCZAC W SZAFCE NA KSI^ZKI, ZABUDOWANEJ SZAFCE LUB IN-NEJ OGRANICZONEJ PRZE-STRZENI, W CELU ZAPEWNIENIA DOBREJ WENTYLACJI. NALEZY SIE-UPEWNIC, ZE ZASt-ONY I INNE MA-TERIALY NIE ZASLANIAJ^ OT-WORÓW WENTYLACYJNYCH ТАК, ABY ZAPOBIEC RYZYKU PORAZE-NIA PRÜDEM LUB POZARU W WYNIKU PRZEGRZANIA. POZOR! V PRÍSTROJI JE VYSOKÉ NAPÉTÍ. PRED ODEJMUTÍM KRYTU NUTNO VYJMOUT V1DLICI SÍTOVÉHO PRÍVODU ZE ZÁSUVKY. NEBEZPECÍ! PRI ODKRYTOVÁNÍ A ODJISTÉNÍ BEZPECNOSTNÍCH SPÍNACÜ HROZÍ NEBEZPECÍ NEVIDITELNÉHO LASEROVÉHO ZÁRENÍ. CHRAÑTE SE PRED PRÍMYM ZÁSAHEM LASE-ROVYM PAPRSKEM. (Задняя стенка изделия) (Zadní strana prístroje) (Tylna sciana urz^dzenia) DANGEP NYS'HLE -A¿£R RAOWTIONWHENOPtN. =e:” r c ье m (Inside of product) AOVARSE!. 'j J&ri" . 4 NG U '■ L- ’i t •. DE^E (Indersiden at apparatet» VARO* L 1 T H Г ^ E A (Tuotteen sisällä) w f С * i i K\ Г /Кг1 3 ÜENMAD’L Я :-'-Е‘.ЛЯ s'-Zr'r'Jj ;E'RAKI7. Ej (Apparatefis msida; -C'.ARSEl ’¿я:e*5cl apnes3'kke=h::sl^í .V^E-:?Cí.f='NGF0.4 5Г?Д.Е\ (ProduKtets innsidei VCPSXHT .*Ü?“*iÄ?EL.^£?ST?iHLiJNG '.VENNAБПЕСК- ‘Эта инструкция также подходит к моделям:
CD-проигрыватели - SL-PD8 (2.17 mb)
Музыкальные центры - SL-PD6 (2.17 mb)
Музыкальные центры - PD8 (2.17 mb)


Напишите ваш отзыв об устройствеТекст отзыва
Ваше имя:
Введите две цифры:
capcha

Категории